Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6324
Title: Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa BC15 trên hai mức bón đạm khác nhau tại Ý Yên – Nam Định
Authors: Lê, Thị Nguyệt
Tăng, Thị Hạnh
Keywords: Phân bón lá
Dinh dưỡng qua lá
Dinh dưỡng qua rễ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.102-109
Abstract: Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu sử dụng 4 loại phân bón lá (Đầu Trâu 502, Komix BFC 201, K-Humat 18000ppm, Chitosan) với giống lúa BC15 trên hai nền đạm khác nhau N1 60kg/ha, N2 90 kg/ha nhằm tăng năng suất, chất lượng đồng thời giảm lượng phân bón qua rễ. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, các công thức sử dụng phân bón lá Đầu Trâu 502, Komix BFC 201, K-Humat 18000ppm, Chitosan trên nền đạm N2 90 kg/ha đều cho hiệu quả tốt hơn công thức đối chứng phun nước lã về tất cả các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, phát triển và năng suất dẫn đến hiệu quả kinh tế cao. Trong các loại phân bón lá nghiên cứu thì phân bón lá Đầu Trâu 502 cho hiệu quả tốt nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6324
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_528.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.