Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6326
Title: Vai trò của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cho người lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thanh Hải
Hoàng, Thị Thu Hoài
Keywords: Công tác xã hội
Hỗ trợ
Người lao động nhập cư
Vai trò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.114-120
Abstract: Di cư lao động là một hiện tượng tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường góp phần bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, nó cũng gây nên những áp lực lớn về mọi mặt đời sống xã hội cuả thành phố, tạo nên những hệ quả xã hội. Thực tế cho thấy, người lao động nhập cư vào thành phố hiện nay đang đối mặt với hàng loạt vấn đề việc làm, thu nhập, thiếu thông tin về pháp luật cũng như trong đời sống xã hội, họ có nguy cơ hoặc bị hạn chế tiếp cận với các dịch vụ xã hội như nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, tiền điện, nước phải trả giá cao... Trong phạm vi bài viết này, tác giả làm rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cho người lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động nhập cư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6326
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_670.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.