Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63293
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài
Tác giả: Nguyễn, Mại
Từ khoá: Nâng cao chất lượng
Đầu tư nước ngoài
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Ngày 20/08/2019. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số50-NQ/TYV về định hưởng hoàn thiện thể chế, chính sách, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số50-NQ/TYV). Lần đầu tiên, sau 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (PDI), Đảng đã ban hành Nghị quyết quan trọng để chí đạo toàn bộ hộ thông chính trị đánh giá đúng tầm quan trọng và Đóng góp to lớn của khu vực FDI vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục, đề ra mục tiêu đến năm 2030 để cùng với phát triển nhanh chóng khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu qua doanh nghiệp nhà nước, tạo thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ theo hướng đổi mới và sáng tạo, chuyển sang kinh tế số.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63293
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
629.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.