Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63307
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin phục vụ đào tạo cao đẳng tại tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Đào, Thế Sơn
Lê, Mai Trang
Keywords: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin
Phục vụ đào tạo cao đẳng tại tỉnh Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.61-63
Abstract: Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ đào tạo cao đẳng tại tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của công tác đào tạo, nhất là trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện còn không ít hạn chế trở ngại trong quản lý vốn đầu tư ứng dụng CNTT trên một số mặt, từ kế hoạch vốn đến cấp phát, thanh toán, quyết toán. Do đó, trong thời gian tới, Sơn La cần có các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả quản lý chi NSNN cho CNTT phục vụ đào tạo tại các trường cao đẳng trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63307
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
615.89 kBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.