Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63327
Title: Đặc điểm sinh học phân tử và mối liên quan với lâm sàng của typ Dengue 1 gây dịch năm 2017
Authors: Đặng, Thị Thúy
Lê, Văn Duyệt
Bùi, Vũ Huy
Keywords: Hệ gen
Dengue virus type 1 (DEN - 1)
Biến đổi axit amin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 139, Số 03 .- Tr.108-116
Abstract: Tìm hiểu một số đặc điểm sinh học phân tử và mối liên quan với mức độ lâm sàng của DEN - 1 gây dịch năm 2017. Nghiên cứu đa trung tâm, từ 07 - 12/2017, gồm 188 bệnh nhân sốt xuất huyết dengue (SXHD)≥ 6 tuổi có xét nghiệm PCR (+) với DEN - 1, tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP. Hồ Chí Minh. Đã giải mã thành công hệ gen của 55 chủng DEN - 1 gây dịch năm 2017. Hệ gen gồm 10.697 nucleotide, mã hóa một khung đọc mở gồm 3392 axit min. Các chủng DEN - 1 đều thuộc genotype 1 và có mức độ biến đổi axit amin cao ở hầu hết các gen (4,6%). Nguồn gốc vẫn là chủng DENV phân bố tại Việt Nam trước đây. Có mối liên quan giữa bốn vị trí biến đổi axit amin 67, 126 (NS2A); 94 (NS2B) và 821 (NS5) với SXHD nặng. Nghiên cứu làm sáng tỏ nguồn gốc, sự biến đổi di truyền của các chủng DEN - 1 gây bệnh tại Việt Nam và mối liên quan giữa các vị trí thay thế axit amin với mức độ lâm sàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63327
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.