Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6341
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công chính phủ tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Quản lý nợ công
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.3-6
Abstract: Quản lý việc sử dụng nguồn chi ngân sách đang kém hiệu quả, bất hợp lý đang gây áp lực lên ngân sách nợ công. Vì đây chính là một lĩnh vực quản lý có tác dụng trực tiếp về chất để đưa lại hiệu quả sử dụng nguồn vốn của các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cũng như để tạo ra nguồn trả nợ vững chắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6341
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_343.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.