Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6343
Title: Ảnh hưởng của kháng thể lòng đỏ trứng gà đến khả năng đề kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Tuyết Hoa
Nguyễn, Thị Hải My
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của kháng thể lòng đỏ trứng gà (IgY) trong việc giúp tôm thẻ chân trắng kháng Vibrio parahaemolyticus, tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease -AHPND). Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu miễn dịch và tỉ lệ sống của tôm sau khi cảm nhiễm. Thí nghiệm bao gồm 4 ghiệm thức: (1) Đối chứng âm (không bổ sung IgY và không cảm nhiễm V. parahaemolyticus); (2) Đối chứng dương (không bổ sung IgY và cảm nhiễm với V. parahaemolyticus); (3) Nghiệm thức IgYA 0,5% (bổ sung IgYA 0,5% và cảm nhiễm với V. parahaemolyticus) và (4) Nghiệm thức IgYB 0,5% (bổ sung IgYB 0,5% và cảm nhiễm với V. parahaemolyticus). Kết quả thí nghiệm ghi nhận, tỉ lệ chết tích lũy của tôm ở nghiệm thức đối chứng âm (1,11%) và tôm ở nghiệm thức IgYB 0,5% (21,11%) thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng dương (52,22%) và nghiệm thức bổ sung IgYA 0,5% (45,56%). Một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm bao gồm tổng tế bào máu, định loại bạch cầu và hoạt tính phenoloxidase ở nghiệm thức bổ sung IgYB 0,5% gia tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế độ cho ăn có bổ sung IgYB 0,5% giúp cải thiện tỉ lệ sống và tăng cường miễn dịch ở tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm với V. parahaemolyticus.
Description: 15
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6343
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
636.53 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.