Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63446
Title: Thực trạng cấu trúc vốn các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên từ trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Doanh nghiệp niêm yết
Thị trưởng chứng khoán Việt Nam
Cấu trúc vốn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.17-21
Abstract: Bài viết phân tích cấu trúc vốn các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2017 dựa trên việc tổng hợp và tính toán các số liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63446
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.