Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63448
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm rau sạch tại thị trường TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thu Hương
Nguyễn, Ngọc Đạt
Nguyễn, Thị Minh Huyền
Keywords: Hành vi mua
Rau sạch
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.27-30
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng (hành vi tiêu dùng) TP. Hồ Chí Minh đối với san phẩm rau sạch. Kết quả cho thấy, ý định mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm rau sạch có xu hướng tích cực bởi các nhân tố: Chuẩn chủ quan: Chất lượng cảm nhận: và Giá cảm nhận khi mua rau sạch. Trong dó, nhân tố Chuẩn mực chủ quan có mức ảnh hưởng lớn nhất tới người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63448
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.