Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63457
Title: Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm sú ở vùng Tây Nam Bộ
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Nguyễn, Phú Son
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Chuỗi giá trị
Giá trị gia tăng
Kênh phân phối
Tôm sú xuất khẩu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.42-46
Abstract: Nghiên cứu được thực hiệu dựa vào cách tiếp cậu liên kết chuỗi giá trị (CGT) vatuelinks của GTZ (Deutsche Gesellsehaft fiir Technische Zusammenarbeit - Đức). Hai công cụ được sử dụng chính trong nghiên cứu này là lập sơ đồ CCTvà phân tích kinh tế chuỗi...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63457
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.