Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63462
Title: Tác động của đặc điểm HĐQT đến hiệu quả tài chính của các công ty tư nhân ngành sản xuất niêm yết trên TTCK Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh Duyên
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Thị trường chứng khoán
Hiệu quả tài chính
Đặc điểm hội đồng quản trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.47-50
Abstract: Nghiên cứu nhằm đành giá tác động của đặc điểm hội đồng quản trị (HDQT) đến hiệu quả tài chính của các công ty tư nhân ngành sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả cho thấy. các nhân tố thuộc về đặc điểm HDQT có tác động đến hiệu quả tài chính, như: hiệu quả tài chính có quan hệ dương có ý nghĩa thống kê với .sự kiêm nhiệm giữa chức danh tổng giám đốc và chủ tịch HĐQT và có quan hệ âm với tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63462
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
855.84 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.