Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63499
Title: Phân tích tài chính ngân hàng thương mại hậu M&A - Một số vấn đề về lý thuyết
Authors: Nguyễn, Thị Việt Lê
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Ngân hàng thương mại
Mua bán và sáp nhập
Phân tích tài chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.135-138
Abstract: Mua bán và sáp nhập (M&A) trong hệ thống ngân hàng ngày càng phổ biến ở Việt Nam thời gian vừa qua. Một trong những yếu tố để đánh giá hiệu quả của các thương cụ M&A chính là tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn các chi tiêu, cũng như nội dung phân tích tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho việc đánh giá, cung như cãi thiện tình hình hoạt động của các ngân hàng hậu M&A. Bài viết này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài của ngân hàng thương mại hậu M&A. từ đó đề xuất hệ thống chỉ tiêu có thể sử dụng dể đánh giá tình hình tài chính của nhóm doanh nghiệp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63499
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
850.75 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.