Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6353
Title: Bàn về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.17-20
Abstract: Mặc dù được coi là lực lượng nòng cốt của kinh tế nước nhà, là công cụ để hỗ trợ điều tiết nền kinh tế, hạn chế những mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhưng trong thời gian qua, hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở nước ta còn nhiều yếu kém. Tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp chưa được xử lý triệt để. Tổ chức quản lý và cơ chế hoạt động của DNNN còn những bất cập. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội chưa theo một cơ chế rõ ràng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DNNN. Do vậy, cần xem xét và bàn luận thẳng thắn về vai trò của DNNN trong nền kinh tế hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6353
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.