Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6355
Title: Tiếp cận nghiên cứu về dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam
Authors: Vương, Xuân Tình
Keywords: Dân tộc thiểu số rất ít người
Chính sách dân tộc
Nguồn nhân lực
Bản sắc văn hóa
Nhân học y tế
Giáo dục đa văn hóa
Phát triển bền vững văn hóa tộc người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.03-11
Abstract: Dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam là các dân tộc có số nhân khẩu dưới 10.000 người; và theo đó, trong “Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025” của Chính phủ có 16 tộc người được hưởng lợi. Để tiếp cận nghiên cứu, tác giả đặt trong so sánh với vấn đề nhóm thiểu số của Liên Hiệp Quốc, của một số tổ chức quốc tế và trong bối cảnh chính sách dân tộc ở Việt Nam. Từ quan điểm chính sách đối với dân tộc thiểu số rất ít người, cần chú trọng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và giữ gìn bản sắc văn hóa, tác giả đề xuất ba hướng tiếp cận nghiên cứu: nhân học y tế, giáo dục đa văn hóa và phát triển bền vững văn hóa tộc người. Các tiếp cận này có ý nghĩa định hướng, còn khi triển khai, cần tiếp tục xác định lý thuyết, phương pháp và nội dung nghiên cứu cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6355
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_574.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.