Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6358
Title: Ảnh hưởng của chất chiết gừng (Zingiber officinade) và ổi (Psidium guajava) lên đáp ứng miễn dịch của tế bào bạch cầu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Bùi, Thị Bích Hằng
Ngô, Hồng Ánh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chất chiết lá ôi (Psidium guajava) và củ gưng (Zingiber officinale) bằng dung môi ethanol lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tế bào bạch cầu thu tư thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm, mỗi thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Các tế bào bạch cầu thận cá tra (5×106 tế bào/mL) được bô sung chất chiết riêng lẻ tư ôi và gưng tại các nồng độ khác nhau 0, 10, 25, 50, 75, và 100 μg/mL. Sau 24 giờ nuôi, tế bào được thu để phân tích các chỉ tiêu miễn dịch (lysozyme, bô thể và ROS). Kết quả ghi nhận chất chiết tư lá ôi có ảnh hưởng tích cực đến hoạt tính lysozyme, bô thể và ROS của tế bào bạch cầu cá tra. Trong đó, hoạt tính lysozyme và bô thể tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05) khi tế bào bạch cầu cá tra được bô sung 10, 25 và 50 μg/mL chất chiết ôi, hoạt tính ROS tăng đáng kể ở các nghiệm thức được bô sung 25, 50 và 75 μg/mL chất chiết ôi (p<0,05). Ngoài ra, các nghiệm thức nuôi tế bào được bô sung chất chiết tư củ gưng cũng làm tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê hoạt tính lysozyme và ROS so với nghiệm thức đối chứng tại các nồng độ 25 và 50 μg/mL (p<0,05). Chất chiết tư củ gưng cũng tác động làm tăng hoạt tính bô thể của tế bào bạch cầu nhưng khác biệt này không có ý nghĩa thống kê so với đối chứng.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6358
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
352.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.