Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6359
Title: Tổng quan về các nguyên nhân tác động tới xung đột tộc người trên thế giới
Authors: Nguyễn, Công Thảo
Keywords: Xung đột tộc người
Quan hệ tộc người
Lý thuyết tộc người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.12-20
Abstract: Bài viết này điểm qua một số nghiên cứu về xung đột tộc người trên thế giới nhằm khái quát hóa các nguyên nhân chính được cho là có tác động đến quá trình này. Dựa trên kết quả tổng quan, 5 nguyên nhân chính được xác định bao gồm: hiềm khích lịch sử; bất cập từ chính sách của nhà nước; tranh chấp nguồn lợi, địa vị; khác biệt tôn giáo, văn hóa; và sự can thiệp của lực lượng ngoài biên giới quốc gia. Tuy nhiên, theo tác giả, để hiểu đầy đủ về xung đột tộc người, cần có cách tiếp cận hệ thống, xem xét mọi yếu tố trong chiều dài lịch sử, thay vì chỉ nhìn vào một nguyên nhân riêng lẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6359
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_577.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.