Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63604
Title: Kinh tế phi chính thức của Việt Nam và các quốc gia châu Á, ước tính qui mô bằng phương pháp Mimic
Authors: Phạm, Thị Bích Duyên
Nguyễn, Thái Hòa
Keywords: Kinh tế phi chính thức
Việt Nam
Các quốc gia châu Á
Ước tính qui mô bằng phương pháp Mimic
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 17 .- Tr.54-60
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; phương pháp đo lường nền kinh tế phi chính thức; mô hình và dữ liệu nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; kết luận và một số khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63604
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.