Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6361
Nhan đề: Từ cơ bản trở thành cấp bách và từ cấp bách trở thành cơ bản: Tái nhìn nhận mối quan hệ giữa vấn đề “cơ bản” và “cấp bách” về dân tộc, tộc người của một số nước trên thế giới
Tác giả: Lâm, Minh Châu
Từ khoá: Vấn đề cơ bản
Vấn đề cấp bách
Dân tộc
Tộc người
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.21-30
Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa vấn đề “cơ bản” và “cấp bách” trong nghiên cứu dân tộc, tộc người. Hiện nay, có hai xu hướng phổ biến khi bàn về mối quan hệ đó: hoặc là gộp chung và không xác định cụ thể đâu là cơ bản và đâu là cấp bách, hoặc coi đây là hai dạng vấn đề hoàn toàn tách bạch nhau. Bài viết này cho thấy, một mặt giữa các vấn đề “cấp bách” và “cơ bản” có những điểm khác nhau quan trọng, đặc biệt là ở phạm vi tác động và yêu cầu về chính sách để giải quyết vấn đề, do đó cần xác định những điểm khác biệt về nội hàm giữa hai vấn đề để từ đó xác định các phương thức đáp ứng chính sách cho phù hợp. Mặc khác, đây cũng là hai vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau, trong nhiều trường hợp, hai vấn đề này có khả năng “chồng lấp”, tức là vấn đề “cơ bản" nhưng cũng đã trở thành “cấp bách”; và “chuyển hóa”, tức là dạng vấn đề ban đầu là “cấp bách” nhưng sau đó trở thành “cơ bản”.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6361
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_651.81 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.