Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6361
Title: Từ cơ bản trở thành cấp bách và từ cấp bách trở thành cơ bản: Tái nhìn nhận mối quan hệ giữa vấn đề “cơ bản” và “cấp bách” về dân tộc, tộc người của một số nước trên thế giới
Authors: Lâm, Minh Châu
Keywords: Vấn đề cơ bản
Vấn đề cấp bách
Dân tộc
Tộc người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.21-30
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa vấn đề “cơ bản” và “cấp bách” trong nghiên cứu dân tộc, tộc người. Hiện nay, có hai xu hướng phổ biến khi bàn về mối quan hệ đó: hoặc là gộp chung và không xác định cụ thể đâu là cơ bản và đâu là cấp bách, hoặc coi đây là hai dạng vấn đề hoàn toàn tách bạch nhau. Bài viết này cho thấy, một mặt giữa các vấn đề “cấp bách” và “cơ bản” có những điểm khác nhau quan trọng, đặc biệt là ở phạm vi tác động và yêu cầu về chính sách để giải quyết vấn đề, do đó cần xác định những điểm khác biệt về nội hàm giữa hai vấn đề để từ đó xác định các phương thức đáp ứng chính sách cho phù hợp. Mặc khác, đây cũng là hai vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau, trong nhiều trường hợp, hai vấn đề này có khả năng “chồng lấp”, tức là vấn đề “cơ bản" nhưng cũng đã trở thành “cấp bách”; và “chuyển hóa”, tức là dạng vấn đề ban đầu là “cấp bách” nhưng sau đó trở thành “cơ bản”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6361
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_651.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.