Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6367
Title: Ảnh hưởng natri-citrate trong ương hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Danh, Thành Tiến
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ bổ sung natri citrate thích hợp trong ương ấu trùng tôm thẻ chân rắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm được thực hiện với 05 nghiệm thức với tỉ lệ bổ sung natri citrate khác nhau 0g (đối chứng), 5g, 10g, 15g,20g/kg thức ăn. Tôm có khối lượng ban đầu là 0,01g/cá thể và chiều dài 0,98 cm/cá thể được nuôi với mật độ 2 con/L ở độ mặn 15‰ trong 30 ngày. Kết quả cho thấy chiều dài tôm ở các nghiệm thức có bổ sung natri citrate có kích cở cao hơn so với tôm cho ăn không phần ăn không bổ sung natri citrate, cao nhất ở nghiệm thức NT2 (3,66cm/cá thể) nhưng cao hơn không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Nhưng khối lượng tôm không có cải thiện khi bổ sung natri citrate trong khẩu phần ăn. Kết quả về kiểm tra chất lượng cho thấy tôm cho ăn thức ăn có bổ sung natri citrate có khả năng chịu đựng với formaline tốt hơn tôm ở nghiệm thức không bổ sung natri citrate. Kết quả trên cho thấy natri citrate có thể bổ sung vào thức ăn của tôm nhưng nên thử với liều thấp hơn.
Description: 9tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6367
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
685.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.