Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6369
Title: Ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của artemia franciscana Vĩnh Châu ở độ mặn thấp trong phòng thí nghiệm
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Lê, Phượng Duy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành ở độ mặn 30‰ với các tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển (TLTT) tương ứng với năm nghiệm thức (NT): 0% (đối chứng), 25%, 50%, 75%, 100% nhằm đánh giá tỷ lệ sống, sinh trưởng và khả năng sinh sản của Artemia franciscana dòng Vĩnh Châu. Artemia sau khi ấp nở được nuôi trong chai nhựa chứa 1L nước nuôi với mật độ 200con/lít để theo dõi về sinh trưởng trong 14 ngày. Khi quần thể đa số đạt trưởng thành, các cặp cá thể của từng nghiệm thức được theo dõi riêng biệt để ghi nhận các chỉ tiêu tuổi thọ, vòng đời và sinh sản. Thí nghiệm sử dụng tảo Chaetoceros sp trong 2 ngày đầu khi mới thả giống và thức ăn chuyên dụng cho Artemia trong những ngày tiếp theo cho tới khi kết thúc. Kết quả cho thấy TLTT nước ót bằng nước muối ảnh hưởng không lớn đến vòng đời và khả năng sinh sản nhưng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của Artemia. Sau 14 ngày nuôi tỷ lệ sống giảm ở tất cả các NT, thấp nhất là ở TLTT 100% (64,0%). Kết quả cũng cho thấy chiều dài sau 14 ngày nuôi đạt từ 5,9- 6,8 mm, thấp nhất ở NT đối chứng và cao nhất ở TLTT 100% (p<0,05). Ở các tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển ghi nhận khả năng sinh sản của Artemia khá tương đồng, tuy nhiên việc thay thế 50% nước muối cho kết quả sinh sản tốt nhất về tổng số phôi đạt 405 phôi/con cái và tuổi thọ đạt 50,1 ngày mặc dù khác biệt không có ý nghĩa với các NT còn lại. ế, tỷ lệ số
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6369
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
387.46 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.