Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63693
Title: Quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh
Authors: Đào, Thị Như
Keywords: Quản lý phát triển đô thị
Theo hướng tăng trưởng xanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 292 .- Tr.50-55
Abstract: Quản lý phát triển đô thị hướng tới tăng trưởng xanh trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay cần tập trung vào việc nghiên cứu mô hình phát triển 1 đô thị phù hợp với đặc trưng từng loại và chức năng đô thị, hoàn thiện khung quản lý và lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh vào các dự án phát triển đô thị cơ sở gồm dự án phát triển khu đô thị mới (phát triển mới) và dự án tái thiết đô thị trong khu vực đô thị hiện hữu. Ở mỗi quy mô dự án, các yếu tố phát triển đô thị chính có tác dụng định hướng khung tăng trưởng xanh (TTX) đô thị gồm: Mô hình phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, giao thông đô thị, nguồn lực đất đai, các thiết kế, kỹ thuật, công nghệ xanh...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63693
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.