Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6370
Title: Khảo sát thành phần thực vật nổi (Phytoplankton) trên tuyến sông Mỹ Thanh ở các khu vực có độ mặn khác nhau trong mùa khô
Authors: Vũ, Ngọc Út
Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11, 2017 đến tháng 4, 2018 trên sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng nhằm xác định thành phần loài và mức độ phong phú của thực vật nổi dưới sự thay đổi của độ mặn. Mẫu định tính và định lượng thực vật nổi (tảo) được thu định kỳ mỗi tháng lúc triều cao và triều thấp tại 3 địa điểm khác nhau trên sông Mỹ Thanh bao gồm cửa sông Mỹ Thanh, Mỹ Thanh 1 và Nhu Gia. Kết quả nghiên cứu ghi nhận được 170 loài tảo thuộc 5 ngành: tảo khuê (71 loài), tảo lục (37 loài), tảo mắt (29 loài), tảo giáp (17 loài) và tảo lam (16 loài). Thành phần TVN cao nhất tại cửa sông Mỹ Thanh và thấp nhất ở Nhu Gia. Tảo khuê và tảo giáp xuất hiện ở các địa điểm có độ mặn cao (cửa sông Mỹ Thanh và Mỹ Thanh 1) giảm dần khi độ mặn thấp (Nhu Gia). Tảo lục, tảo lam, tảo mắt thì ngược lại. Mật độ trung bình TVN trên tuyến sông Mỹ Thanh dao động từ 18.417-114.286 ct/L cao nhất tại cửa sông Mỹ Thanh và thấp nhất tại Mỹ Thanh 1. Mỹ Thanh 1 và cửa sông Mỹ Thanh có mật độ tảo khuê cao nhất. Ở Nhu Gia tảo lục, tảo mắt, tảo khuê có mật độ tương đương nhau.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6370
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
353.91 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.