Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63723
Title: Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - giá trị nhân văn trong di chúc của Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Phúc An
Keywords: Quyền bình đẳng cho phụ nữ
Nhân văn
Hồ Chí Minh
Di chúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.44-53
Abstract: Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ và những giải pháp để đem lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Đó là một tình cảm được nâng lên trình độ một tư tưởng nhân văn cao đẹp và sâu sắc, hướng tới mục tiêu cao quý là mang lại hạnh phúc cho con người, trong đó có người phụ nữ. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền bình đẳng nam nữ đã được thể chế hóa trong chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở quan trọng cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63723
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.