Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63723
Nhan đề: Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - giá trị nhân văn trong di chúc của Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thị Phúc An
Từ khoá: Quyền bình đẳng cho phụ nữ
Nhân văn
Hồ Chí Minh
Di chúc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.44-53
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ và những giải pháp để đem lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Đó là một tình cảm được nâng lên trình độ một tư tưởng nhân văn cao đẹp và sâu sắc, hướng tới mục tiêu cao quý là mang lại hạnh phúc cho con người, trong đó có người phụ nữ. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền bình đẳng nam nữ đã được thể chế hóa trong chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở quan trọng cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63723
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.