Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63728
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và ý nghĩa thời đại của nó
Tác giả: Hoàng, Thị Ngọc Minh
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Bảo vệ môi trường tự nhiên
Ý nghĩa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.80-86
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trong thời đại mà sự phát triển kinh tế - xã hội chưa đặt ra những yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường, nhưng với tầm nhìn chiến lược của mình, Người đã nêu lên những quan điểm có giá trị sâu sắc về vấn đề này. Ngày nay, trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng. Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học... Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển bền vững của đất nước hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63728
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.