Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63729
Nhan đề: Một số giải pháp phát huy vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
Tác giả: Phạm, Thị Thắm
Từ khoá: Vai trò của gia đình
Hình thành và phát triển nhân cách
Thế hệ trẻ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.87-94
Tóm tắt: Gia dinh là thiết chế xã hội cơ bản, là tế bào hình thành nên xã hội. Gia đình góp phần quan trọng trong việc giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ. Trong bài viết này, tác giả luận giải một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay. Việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp và phát triển kinh tế gia đinh, nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của gia đình, kết hợp phát huy giá trị gia dinh truyền thống và gia đình hiện đại, kết hợp giữa gia đinh, nhà trường và xã hội, theo tác giá. sẽ giúp phát huy cao nhất vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thể hệ trẻ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63729
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.