Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6373
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
Authors: Nguyễn, Mai Hân
Nguyễn, Thị Kim Thuy
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp và chỉ ra một số bất cập trong quy định pháp luật và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh.
Description: 44 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6373
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
994.91 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.