Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735
Title: Nét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Nét đặc sắc
Hành trình tìm đường cứu nước
Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Ái Ọuốc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.13-20
Abstract: Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam trên 3 khía cạnh: Lựa chọn hướng đi. lựa chọn cách tiếp cận và lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, bài viết vừa góp phần khẳng định công lao to lớn. cống hiến vĩ đại của Người đối với lịch sử dân tộc; vừa minh chứng một cách đầy đủ và sinh động nét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư duy dộc lập. tự chủ, đổi mới và sáng tạo, một nhãn quan chính trị sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng dựa trên cơ sở một bản lĩnh chính trị vững vàng, một tinh thần dũng cảm, ý chí cách mạng tiến công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.