Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735
Nhan đề: Nét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Đình Bắc
Từ khoá: Nét đặc sắc
Hành trình tìm đường cứu nước
Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Ái Ọuốc
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.13-20
Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam trên 3 khía cạnh: Lựa chọn hướng đi. lựa chọn cách tiếp cận và lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, bài viết vừa góp phần khẳng định công lao to lớn. cống hiến vĩ đại của Người đối với lịch sử dân tộc; vừa minh chứng một cách đầy đủ và sinh động nét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư duy dộc lập. tự chủ, đổi mới và sáng tạo, một nhãn quan chính trị sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng dựa trên cơ sở một bản lĩnh chính trị vững vàng, một tinh thần dũng cảm, ý chí cách mạng tiến công.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.