Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63740
Title: Thành phố thông minh xu hướng phát triển trên thế giới và Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Văn Hương
Keywords: Thành phố thông minh
Xu hướng phát triển
Trên thế giới
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.32-36
Abstract: Theo Ủy ban Châu Âu, khái niệm đô thị thông minh được hiểu là: " Thành phố thông minh là nơi các mạng lưới và dịch vụ truyền thống được thực hiện hiệu quả hơn với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và viễn thông vì lợi ích cuả cư dân và doanh nghiệp. Các thành phố sử dụng các giải pháp công nghệ để cải thiện quản lý và hiệu qủa của môi trường đô thị.” (3)
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63740
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
935.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.