Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63742
Title: Khu công viên đổi mới sáng tạo phía Tây Hà Nội
Authors: Phạm, Đình Tuyển
Keywords: Khu công viên
Đổi mới sáng tạo
Phía Tây Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.37-41
Abstract: Năm 1010, Hà Nội trở thành kinh đô của nước Đại Việt. Năm 1945, Hà Nội trở lại là thủ đô của nước Việt Nam độc lập. Năm 1976, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam thống nhất. Năm 2008, sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội. Hà Nội có diện tích 3358,9 km², phần đô thị chiếm diện tích 319,56 km: Dân số khoảng 8,05 triệu người, thành thị 3,96 triệu người, chiếm tỷ lệ 49,2%, nông thôn 4,09 triệu người, chiếm 50,8%. Thu nhập bình quân trên đầu người khoảng 5080 USD; tổng thu nhập khoảng 32,8 tỷ USD (so với Việt Nam: 2726 USD/người; tổng thu nhập khoảng 260,301 tỷ USD - năm 2018).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63742
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
849.17 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.