Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63749
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ nguời dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Phương Anh
Keywords: Phát triển kinh tế - xã hội
Đội ngũ cán bộ
Cán bộ người dân tộc thiều số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.83-91
Abstract: Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng, là một trong những nhân tố then chốt, trọng yếu và có tính quyết định trong việc thực hiện thành công các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Trong bài viết này, trên cơ sở làm rõ vai trò và phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, tác giả đã luận giải một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63749
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.