Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786
Title: Giá trị lý luận của tác phẩm "cần, kiệm, liêm, chính"
Authors: Trần, Văn Phòng
Keywords: Giá trị lý luận của tác phẩm
Cần
Kiệm
Liêm
Chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.9-12
Abstract: Bài viết: Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ chỉ rõ rằng cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, nên tảng của Thi đua ái quốc; Tác phẩm “Cần, Kiệm. Liêm. Chính” nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của kế hoạch trong công tác và trong cuộc sống; Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong rèn luyện đạo đức của ngưòi cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
797.91 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.