Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786
Nhan đề: Giá trị lý luận của tác phẩm "cần, kiệm, liêm, chính"
Tác giả: Trần, Văn Phòng
Từ khoá: Giá trị lý luận của tác phẩm
Cần
Kiệm
Liêm
Chính
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.9-12
Tóm tắt: Bài viết: Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ chỉ rõ rằng cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, nên tảng của Thi đua ái quốc; Tác phẩm “Cần, Kiệm. Liêm. Chính” nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của kế hoạch trong công tác và trong cuộc sống; Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong rèn luyện đạo đức của ngưòi cán bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
797.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.