Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63791
Title: Hội nhập kinh tế quốc tế của Campuchia: Kết quả và hạn chế
Authors: Trương, Quang Hoàn
Keywords: Campuchia
Hội nhập kinh tế quốc tế
Kết quả
Hạn chế
ASEAN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.12-20
Abstract: Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1993 và trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1999, Campuchia chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế thông qua thực hiện các cam kết mở cửa thị trường, cải cách hệ thống thể chế kinh tế. Campuchia đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân, mở rộng hoạt động thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Campuchia còn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức, bao gồm sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thị trường Trung Quốc, vào ngành thâm dụng lao động giá rẻ, giá trị gia tăng thấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63791
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.