Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63794
Title: Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý với việc triển khai nghị quyết 21- NQ/TƯ về công tác dân số trong tình hình mới
Authors: Đặng, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
Việc triển khai nghị quyết 21- NQ/TƯ
Về công tác dân số trong tình hình mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.26-31
Abstract: Bài viết: Đặt Vấn đề; nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về thực trạng dân số hiện nay; một số kết luận và hàm ý chính sách nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ LĐQL đối với công tác dân số trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63794
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.