Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63799
Nhan đề: Bàn thêm về sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta hiện nay
Tác giả: Võ, Văn Lợi
Từ khoá: Về sở hữu toàn dân đối với đất đai
Ở nước ta hiện nay
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Sở hữu đất đai là quyền của chủ sở hữu đối với một diện tích dất dai ở một vị trí nhất định trên vỏ trái đất về các phương diện chiếm hữu. sử dụng, định đoạt nhằm thỏa mãn nhu cầu của chủ sở hữu, loại trừ tất cả những người không phải là chủ sở hữu ra khỏi các quyền đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63799
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.