Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6380
Title: Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Authors: Phạm, Văn Beo
Trần, Ái Nhi
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và nội dung của các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Những vấn đề còn tồn tại trong quy định của pháp luật và các giải pháp đề xuất hoàn thiện.
Description: 72tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6380
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.