Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63801
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bức thiết của cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Minh Hưng
Hồ, Thị Thanh Tâm
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Yêu cầu bức thiết của cơ cấu lại nền kinh tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.41-44
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đốri mới, mô hình tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho co cấuu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong điều kiện hiện nay ở nước ta: thực trạng và giải pháp; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63801
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.