Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63805
Nhan đề: Tìm hiểu một số luận đlểm cơ bản về vấn đề văn hóa trong toàn cầu hóa của Thomas L.Friedman qua tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ôliu”
Tác giả: Phạm, Thị Quế
Từ khoá: Một số luận đlểm cơ bản về vấn đề văn hóa
Trong toàn cầu hóa của Thomas L.Friedman
Qua tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ôliu”
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.54-56
Tóm tắt: Bài viết: Khái niệm, bản chất của toàn cầu hóa trong tác phẩm“Chiếc lexus và cây Ôliu"; toàn cầu hóa đối với vấn đề văn hóa; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa tiên tiền.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63805
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
585.64 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.