Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63806
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên một số kết quả đạt được và những khó khăn
Authors: Phạm, Thị Ngọc Hà
Keywords: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo
Quản lý nữ ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
Một số kết quả đạt được và những khó khăn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.57-61
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ thực chất là thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ tham chính, là trao quyền cho phụ nữ về mặt chính trị, đảm bảo sự đại diện bình đẳng của phụ nữ trong chính trị. Đây chính là vấn đề cốt lõi gắn liền với sự thịnh vượng và phát triển bền vững của một quốc gia. Chính vì thế mà phụ nữ tham gia lãnh đạo. quản lý cũng chính là một trong bản chỉ số đo lường khỏang cách giới - chỉ số đo lường mức độ bình đảng giới- một trong các chỉ số quan trọng để do lường trình độ phát triển của các quốc gia trên thế giới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63806
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
936.33 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.