Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63806
Nhan đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên một số kết quả đạt được và những khó khăn
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Hà
Từ khoá: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo
Quản lý nữ ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
Một số kết quả đạt được và những khó khăn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.57-61
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ thực chất là thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ tham chính, là trao quyền cho phụ nữ về mặt chính trị, đảm bảo sự đại diện bình đẳng của phụ nữ trong chính trị. Đây chính là vấn đề cốt lõi gắn liền với sự thịnh vượng và phát triển bền vững của một quốc gia. Chính vì thế mà phụ nữ tham gia lãnh đạo. quản lý cũng chính là một trong bản chỉ số đo lường khỏang cách giới - chỉ số đo lường mức độ bình đảng giới- một trong các chỉ số quan trọng để do lường trình độ phát triển của các quốc gia trên thế giới hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63806
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
936.33 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.