Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63816
Title: Đặc điểm phát triển giới tính của học sinh khuyết tật trí tuệ từ 11 đến 16 tuổi tại các cơ sở chăm sóc giáo dục
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Keywords: Khuyết tật trí tuệ
Phát triến giới tính
Giáo dục giới tính.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.31-44
Abstract: Học sinh khuyết tật trí tuệ có khó khăn về nhận thức và kỹ năng sống nhưng vẫn trải qua các mốc phát triển về thể chất như các học sinh khác cùng độ tuổi. Từ 11 - 16 tuổi là giai đoạn học sinh khuyết tật trí tuệ có sự phát triển mạnh mẽ về giới. Bài viết này tập trung mô tả sự phát triển về giới và giới tính (nhận thức, kỹ năng, hành vi có vấn đề liên quan đến giới và giới tính) của 191 học sinh khuyết tật trí tuệ từ 11 - 16 tuổi tại 3 cơ sở giáo dục chuyên biệt và 2 cơ sở giáo dục hàa nhập và thực trạng giáo dục giới tính cho các em, từ đó để xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục của mọi học sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63816
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.