Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63817
Title: “Cái tôi học đường” của học sinh trung học cơ sở
Authors: Trương, Quang Lâm
Vũ, Thị Liên Oanh
Keywords: Tự đánh giá
Cái tôi học đường
Học sinh trung học cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.45-54
Abstract: Trong tâm lý học "cái tôi học đường” được hiểu là sự nhìn nhận của học sinh về giá trị của bản thân trong môi trường học đường. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tự dánh giá "cái tôi học đường" của học sinh trung học cơ sở trên khách thể gồm 971 học sinh ở thành phố Hạ Long và huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu tài liệu và điều tra bảng hỏi. Thang do "Cái tôi học đường" gồm 12 mệnh đề, với độ tin cậy Alpha của Cronbach của thang đo là 0,73. Kết quả cho thấy, học sinh tự đánh giá "cái tôi học đường" ở mức độ trung bình. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tự đánh giá của học sinh xét theo tiêu chí giới tính, lớp học, kết quả học tập và địa bàn sinh sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63817
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.