Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63822
Title: Thực trạng bị bạo lực lời nói của học sinh trung học phổ thông: nghiên cứu truờng hợp tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Authors: Phạm, Ngọc Linh
Nguyễn, Hồng Đào
Keywords: Bạo lực lời nói
Học sinh THPT
Biểu hiện bạo lực lời nói
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.84-97
Abstract: Bạo lực lời nói được hiể là việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào nhằm ép buộc nạn nhân nghi ngờ nhận thức hoặc khả năng của họ và bị khuất phục bởi kẻ ngược đãi. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với 120 học sinh các khối lớp 10, 11, 12 thuộc Trường THPT Q.T. và Trường THPT L,I,M., (thành phố Hải Phòng); phỏng vấn sâu 12 học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại hai trường này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bạn bè là người khiến các em cảm thốy tổn thương nhất, trong khi người khiến các em ít tổn thương nhất là đồng nghiệp của bố/mẹ. Trong 10 nhóm biểu hiện bạo lực lời nói, học sinh là nạn nhân của hành vi "Giữ lại những điều không hay về người khác" nhiều nhất và hành vi "Lãng quên khi giao tiếp với người khác ” là thấp nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63822
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.