Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63824
Nhan đề: Protein hydrolysis of eggs from the sea urchin tripneustes gratilla by the industrial enzyme alcalase
Tác giả: Dinh, Thi Kim Hoa
Hoang, Thi Bich
Pham, Quoc Long
Tran, Quoc Toan
Doan, Lan Phuong
Từ khoá: Sea urchin eggs
Partial protein hydrolysate
Enzyme alcalase
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Journal of Science and Technology;Vol. 57, No. 02 .- P.133-138
Tóm tắt: The sea urchin Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758) is an important economic sea product of Viet Nam because of the culinary, nutritional, and medicinal values of its eggs. In order to develop a value-added product from the sea urchin eggs, we investigated in this study their partial hydrolysis using the industrial enzyme alcalase to produce a protein hydrolysate containing free amino acids and oligopeptides, which are valuable dietary supplements.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63824
ISSN: 2525-2518
Bộ sưu tập: Vietnam journal of science and technology

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.