Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6384
Title: ĐỊNH LƯỢNG TYLOSIN VÀ KETOPROFEN TRONG THUỐC THÚ Y FORLOXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV-VIS ĐẠO HÀM
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Dương, Chí Công
Nguyễn, Phương Hải
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đối với thuốc thú y, đa số là hỗn hợp thuốc nhiều thành phần để đáp ứng yêu cầu phối hợp điều trị diện rộng. Vì vậy việc định lượng từng thành phần trong hỗn hợp rất cần thiết cho việc sản xuất và kiểm nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu đó, đề tài đã xây dựng được phương pháp định lượng hỗn hợp hai thành phần Tylosin và Ketoprofen trong thuốc thú y Forloxin bằng phương pháp quang phổ đạo hàm. Kết quả cho thấy phương pháp đảm bảo độ tin cậy với tính tuyến tính trong khoảng 10 – 80 mg/L đối với Tylosin Tar và 5 – 25 mg/L đối với Ketoprofen. Độ chính xác với RSD < 2%. Đồng thời hàm lượng Tylosin và Ketoprofen trong thuốc thú y Forloxin nằm trong giới hạn yêu cầu (90 – 110% so với trên nhãn dán). Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng phương pháp quang phổ đạo hàm để định lượng cho các hỗn hợp khác với 2, 3 thành phần để có thể tổng quát hóa thành phương pháp chung.
Description: 56tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6384
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.