Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63866
Title: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Authors: Đỗ, Phương Thảo
Keywords: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh
Đoàn kết quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.38-40
Abstract: Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63866
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
467.62 kBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.