Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6387
Title: Chất lượng nước trên sông Hậu khu vực gần cửa sông
Authors: Vũ, Ngọc Út
Phạm, Thị Trúc Thanh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại 3 điểm trên khu vực hạ nguồn sông Hậu (cửa sông Cái Côn; cửa sông Đại Ngãi; cửa sông Trần Đề). Chất lượng môi trường nước được thu hàng tháng vào thời điểm thủy triều cao và thủy triều thấp trong thời gian 12 tháng. Các yếu tố chất lượng môi trường nước được khảo sát bao gồm nhiệt độ, pH, độ mặn, độ đục, TSS, DO, COD, TAN, TN, PO43- và TP. Kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước vào thời điểm triều cao tốt hơn thời điểm triều thấp, ở cả ba điểm. Khu vực cửa sông Trần Đề có chất lượng nước biến đổi phức tạp nhất do đây là vùng hạ lưu và tiếp giáp với biển nên chất lượng môi trường nước dễ bị biến động. Hai điểm Cái Côn và Đại Ngãi do do nằm sâu trong nội địa, ít ảnh hưởng bởi độ mặn chất lượng nước chịu ảnh hưởng bởi nguồn nước từ thượng nguồn và nội đồng đổ ra. Nhìn chung chất lượng nước khu vực khảo sát khá biến động giữa triều thấp và triều cao một số yếu tố vượt giới hạn so với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN08-MT:2015/BTNMT).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6387
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.